Category: อีเมล

วิธีเปลี่ยน Port SMTP บน Windows Mail App

เมื่อเปิด Windows Mail App ขึ้มมาแล้ว ให้กดไปที่ปุ่มรูปเฟือง ด้านล่างซ้าย

จะมีเมนูขึ้นมาทางด้านขวาให้เลือกไปที่ "Manage accounts"

จากนั้นให้เลือกไปที่ชื่ออีเมลที่ต้องการแก้ไข

เลือกไปที่ "Option for syncing your content."

จากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วเลือกไปที่ "Incoming and outgoing mail server info"

ในช่อง "Outgoing (SMTP) email server" ให้ใส่ ชื่อโดเมน:587:1 เช่น อีเมล info@livingplusco.com ก็ให้ใส่เป็น livingplusco.com:587:1 เสร็จแล้วเลือก "Require SSL for outgoing email" แล้วกดปุ่ม Done

เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

Read More

วิธีเปลี่ยน Port SMTP บน MS Outlook 2019

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2019 ขึ้นมาแล้ว ให้เลือกไปที่เมนู File

จากนั้นเลือกไปที่ปุ่ม "Account Settings"

เลือกเมนู "Server Settings"

เลือกไปที่ "Outgoing mail"

จะเห็นว่า Port ของเดิมจะเป็น 25 และ Encryption method เป็น None

ให้เปลี่ยน Port เป็น 587 และ Encryption method เป็น STARTTLS แล้วกดปุ่ม Next

หากทำถูกต้องและสามารถใช้งานได้ จะขึ้นว่า "Account successfully updated" ให้กดปุ่ม Done เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยน Port

Read More

ทำอย่างไรเมื่อ Mailbox เต็ม

หาก Mailbox เต็มจะทำให้ไม่สามารถรับอีเมลใหม่ๆ ที่ส่งเข้ามาได้ ดังนั้นหากว่ามีอีเมลใหม่เข้ามา แต่เราไม่ได้รับให้สงสัยไว้ก่อนว่า Mailbox อาจจะเต็ม ให้เข้าไปทำการลบอีเมลเดิมออก และทำการ Empty ถังขยะ


วิธีการตรวจสอบพื้นที่ของ Mailbox

  1. ตรวจสอบจาก Control Panel
  2. ตรวจสอบจาก Webmail

วิธีลบอีเมลออกจากถังขยะ

  1. ลบจาก Webmail

ตรวจสอบพื้นที่ของ Mailbox จาก Control Panel

ให้ Login เข้าสูระบบ Control Panel (ดูวิธีเข้าสู่ระบบได้ที่นี่) จากนั้นเลือกไปที่ "Email Address"

เมื่อเข้ามาแล้ว ระบบจะแสดงอีเมลทั้งหมดที่อยู่ในชื่อโดเมนนั้น และยังแสดงถึงปริมาณพื้นที่ ที่ได้ใช้ไป และจำนวนพื้นที่ ที่สามารถใช้ได้ในแต่ละอีเมล

ผู้ดูแลระบบ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับอีเมลที่ใกล้จะเต็มได้เลย หรือทำการแจ้งให้ผู้ใช้อีเมลนั้นทราบ และทำการลบอีเมลออกบ้าง


ตรวจสอบพื้นที่ของ Mailbox จาก Webmail

ให้ทำการ Login อีเมลที่ต้องการตรวจสอบที่ Webmail จากนั้นให้ดูที่มุมด้านล่างซ้ายมือ ในระบบของ Webmail จะบอกถึงพื้นที่ทั้งหมดที่ได้ใช้ไปแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์