Category: อีเมล

ทำอย่างไรเมื่อ Mailbox เต็ม

หาก Mailbox เต็มจะทำให้ไม่สามารถรับอีเมลใหม่ๆ ที่ส่งเข้ามาได้ ดังนั้นหากว่ามีอีเมลใหม่เข้ามา แต่เราไม่ได้รับให้สงสัยไว้ก่อนว่า Mailbox อาจจะเต็ม ให้เข้าไปทำการลบอีเมลเดิมออก และทำการ Empty ถังขยะ


วิธีการตรวจสอบพื้นที่ของ Mailbox

  1. ตรวจสอบจาก Control Panel
  2. ตรวจสอบจาก Webmail

วิธีลบอีเมลออกจากถังขยะ

  1. ลบจาก Webmail

ตรวจสอบพื้นที่ของ Mailbox จาก Control Panel

ให้ Login เข้าสูระบบ Control Panel (ดูวิธีเข้าสู่ระบบได้ที่นี่) จากนั้นเลือกไปที่ "Email Address"

เมื่อเข้ามาแล้ว ระบบจะแสดงอีเมลทั้งหมดที่อยู่ในชื่อโดเมนนั้น และยังแสดงถึงปริมาณพื้นที่ ที่ได้ใช้ไป และจำนวนพื้นที่ ที่สามารถใช้ได้ในแต่ละอีเมล

ผู้ดูแลระบบ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับอีเมลที่ใกล้จะเต็มได้เลย หรือทำการแจ้งให้ผู้ใช้อีเมลนั้นทราบ และทำการลบอีเมลออกบ้าง


ตรวจสอบพื้นที่ของ Mailbox จาก Webmail

ให้ทำการ Login อีเมลที่ต้องการตรวจสอบที่ Webmail จากนั้นให้ดูที่มุมด้านล่างซ้ายมือ ในระบบของ Webmail จะบอกถึงพื้นที่ทั้งหมดที่ได้ใช้ไปแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์